Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
28 aug 2019

Duurzaam cooperatief ondernemen De maatschappelijke energie-keten (reeds vervuld)

Wobbe Reindersma Overal

Vacature omschrijving:

Wat ga je doen?

Je gaat samen met onze partners bouwen aan de maatschappelijke energieketen. Samen werken aan een gemeenschappelijke visie voor de warmtetransitie op wijkniveau. Bovendien willen partijen gezamenlijk de projectontwikkeling en uitvoering ter hand nemen.  Je werkt aan een van de onderstaande onderzoeksvragen:

Governance

 • In welke organisatievorm gieten we de samenwerking
 • Hoe garandeer je de continuiteit en professionaliteit van de maatschappelijke energieketen (borging)

De energiesector

 • Hoe ziet de energiesector eruit
 • Welke rollen en verantwoordelijkheden hebben de partijen in de energiesector?
 • Hoe zit de marktwerking in elkaar
 • Wat leren we van recente transities?
 • Wat zijn de tegengeluiden?
 • Welke ontwikkelingen zien we in de maatschappij?
 • Wat betekenen de ontwikkelingen voor de energiesector?

De energietransitie en de omgeving

 • De ruimtelijke opgave van de energietransitie (inpassing landschap)
 • Hoe kun je de omgevingswet en de omgevingsvisie inzetten om energietransitie-doelen te bereiken?
 • Welke bio-massa stromen zijn er lokaal aanwezig en welke (rest-)warmtebronnen
 • Welke biomassa levert het hoogste rendement in relatie tot de CO2 uitstoot
 • Hoe brengen we de energie naar de woning

Wettelijk kader en beleidsmatige verankering

 • Welke wetgeving is van belang voor gemeenten?
 • Welke rol heeft gemeente vanuit de wetgeving?
 • Welke rollen zijn er nog meer en waar liggen deze?
 • Welke taken krijgt de gemeente?
 • Welke rol heeft de gemeente in de RES?
 • Welke modellen/procestools zijn er?
 • Welke data zijn beschikbaar en relevant voor de klimaattransitie
 • Wat laten modellen zien?
 • Wat betekent een keuze met hoogste duurzaamheidsimpact of een keuze op laagste kosten voor de energietransitie in uw gemeente
 • Hoe neem je mobiliteit mee in je duurzaamheidsplannen?

Juridisch:

 • Welke kansen en beperkingen biedt de Omgevingswet voor (het versnellen van) de energietransitie?
 • Op welke manier kunnen de kerninstrumenten omgevingsvisie, programma en omgevingsplan worden ingezet en wat is de relatie tussen deze instrumenten?
 • Welke nieuwe mogelijkheden biedt het instrument omgevingsplan in relatie tot de energietransitie in het algemeen en specifieke opgaven daarbinnen, zoals ‘van het gas los’, opwekken van hernieuwbare energie (windmolens, geothermie, bodemenergie, zonne-energie, warmtenetten)?
 • Hoe kan worden voorkomen dat energietransitie sectoraal wordt benaderd, terwijl het één van de opgaven in het gebied is?
 • In hoeverre geeft de omgevingswet aanknopingspunten om lokale initiatieven voorrang te geven met concessies
 • Hoe zien de trajecten voor het aanvragen an vergunningen voor duurzame energiebronnen eruit

Financiering:

 • Welke subsidieregelingen zijn er waar u gebruik van kunt maken?
 • Wat zijn de belangrijkste kenmerken van projectfinancieringen en wat maakt ze geslaagd?

Opstellen van een business case voor een duurzaam project:

 • Hoe bouw je een business case voor bijvoorbeeld een warmtenet in een wijk
 • Hoe kijken investeerders naar business cases?
 • Wat is de bijdrage van verschillende stakeholders in een business case?

Waarom willen we dit?

Op 10 juli 2018 zijn de hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord gepresenteerd. Een belangrijke stap richting de doelstelling om in 2030 49% minder broeikasgassen uit te stoten ten opzichte van 1990. Het klimaatakkoord wordt dit najaar doorgerekend en verder uitgewerkt. Vast staat dat gemeenten de regie hebben in de warmtetransitie voor de bebouwde omgeving. Uiterlijk in 2021 moet de gemeente een transitievisie warmte hebben vastgesteld. Daarnaast komt er op regionaal niveau en op wijkniveau een uitwerking.

In de Regionale Energie Strategie (RES) worden de regionaal aanwezige duurzame energiebronnen en andere(rest-)warmtebronnen in beeld gebracht en vraag en aanbod op elkaar afgestemd, zowel richting het lokale als in samenhang met het provinciale niveau. Planning is dat deze eind 2019 klaar zijn. De gemeenten leggen in de Transitievisie warmte het tijdspad vast wanneer welke wijk wordt verduurzaamd (van het aardgas afgaat en overgaat naar duurzame warmtebronnen) en welke duurzame alternatieven er mogelijk zijn.

Op wijk/buurt maken de gemeenten een uitvoeringsplan waarin is vastgelegd wat de toekomstige energie en warmtevoorziening voor de betreffende wijk/buurt gaat worden.

Partijen, die betrokken zijn bij de uitvoering van de energie-transitie spreken uit dat ze nauwelijks invloed hebben op het tijdspad van de energie-transitie. Zij willen niet wachten op overheidsplannen, maar zelf initiatief nemen, zodat er meer garanties zijn dat de transitie ook praktisch haalbaar is. Samenwerking tussen burgers, overheid en bedrijfsleven kan de transitie versnellen.

Duidelijk is dat de opbrengst van wind- en zonne-energie en het gebruik van waterstof de komende jaren niet toereikend is om de klimaat-ambities waar te maken. Daarom is hernieuwde aandacht voor andere duurzame energiebronnen en andere (rest)warmtebronnen, zoals vergisting/biomassa op zijn plaats.

Als voor een warmtenetwerk in een wijk biomassa verstookt wordt, draagt een dergelijk warmtenet op papier wel bij aan een vermindering van de CO2-uitstoot, maar het is goed om te beseffen dat de werkelijke vermindering van CO2-uitstoot afhankelijk is van wat voor biomassa er precies verbrand wordt. Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat pellets gemaakt van lokaal snoeiafval binnen zes jaar klimaatwinst opleveren. Maar bij het verbranden van pellets die gemaakt zijn van gekapte bomen, kan die ‘CO2-terugverdientijd’ volgens datzelfde onderzoek al oplopen tot 21 jaar. Als de bossen onvoldoende duurzaam beheerd worden, loopt dit nog verder op.

Voor politici die willen inzetten op biomassa om warmtenetten te verduurzamen, is het dus in ieder geval zaak om uit te zoeken welke biomassa er precies verbrand gaat worden en of er lokaal voldoende biomassastromen te vinden zijn. Ook moeten ze de duurzaamheid van het bosbeheer nauwkeurig in de gaten houden.

Bovendien is er in het huidige energielandschap te weinig aandacht voor rendement ten gunste van de gemeenschap. Door stijgende energieprijzen lijken steeds meer bewoners financieel in de problemen te komen. Winsten van energiebedrijven vloeien terug naar de aandeelhouders. Er is geen zichtbare bijdrage aan de maatschappelijke en economische ontwikkeling van de regio.

Wie zoeken we?

Wij zoeken enthousiaste studenten HBO die op zoek zijn naar een uitdagende opdracht.

Wat bieden we je en wie zijn wij?

We bieden je een interessante opdracht bij de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Ons bedrijf is een maatschappelijke onderneming. Wij zijn aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met ondernemers, onderwijs, inwoners en overheid in de regio ontwikkelen we nieuwe kennis en inzichten, en passen deze toe op de vraagstukken van de regio. Dit betekent concreet: samenwerken aan een duurzaam mooiere, socialere en economisch sterkere streek.

Vanuit onze innovatiewerkplaats werken we functieloos in een netwerk van communities. Door onze werkwijze stimuleren we je om verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied.

Welk eindproduct lever je op?

Je onderzoekt een van de deelvragen en rapporteert in rapportvorm. Verder geef je aan betrokkenen een presentatie over je bevindingen

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en haar partners.


Heb je belangstelling?
Je kunt solliciteren op deze vacature tot en met 15 januari. Gebruik hiervoor de knop Solliciteren onderaan de pagina. Let op: Om de knop Solliciteren te kunnen zien, moet je een account hebben en ingelogd zijn. Maak een gratis account aan.

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens vind je op gebiedscooperatie.info. Daar vind je ook meer informatie over onze projecten.


 

Delen:

Vacature Categories: Action Lab Bedrijfskunde, Energy Transition Community, Flexibele opdrachten 2e jaars Rechten/SJD (IWP Krachtig MKB) en IWP Noordhorn Vacature thema’s: Duurzaam cooperatief ondernemen en Energie/Circulaire Economie Opleiding: Bedrijfskunde/Bedrijfskunde, Facility Management, Finance & Control (Bedrijfseconomie), Finance, Tax and Advice, Management van de Leefomgeving, Ruimtelijke Wetenschappen en Sociaal-Juridische Dienstverlening/ Rechten

Eindeloos.

Nog niet bekeken

Solliciteer op deze vacature