Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
4 jan 2022

Regionale Voedselketens Doorontwikkeling en herprofilering streekproductenmarkt Nienoord

Gebiedscooperatie Westerkwartier- Geplaatst door Wobbe Reindersma  Leek, Groningen, Nederland


» Algemene gegevens opdracht:
* Deze opdracht is in gang gezet. Er kan niet meer op worden gesolliciteerd.

» Deze opdracht staat open vanaf:
01/03/2022

» Aantal betrokken studenten:

» Opdracht gegevens: Vacature Categories: IWP: Zuidhorn en Werkvorm: Innovation Lab Marketing. Vacature thema’s: Regionale Voedselketens.

Opdracht omschrijving:

Doorontwikkeling en herprofilering streekproductenmarkt Nienoord/ Further development and re-profiling of Nienoord regional products market

Status opdracht

Deze opdracht staat open vanaf 01/02/2022 voor de volgende opleidingen/werkvormen:  Innovation Lab FEMInnovation Lab Marketing

Aanleiding

In de agrarische sector vindt een transitie plaats. Er is steeds meer aandacht voor regionale landbouw, streekproducten, direct kopen bij de boer en stadslandbouw. Het platteland en de stad zijn ver uit elkaar gegroeid, maar de laatste twintig jaar komen het stadsleven en het plattelandsleven weer dichter bij elkaar. Streekproducten worden niet alleen aangeboden op streekmarkten maar ook steeds meer in supermarkten. Een andere trend is dat consumenten steeds meer belangstelling hebben voor biologische producten. Hoe kan de streekproductenmarkt Nienoord inspelen op deze nieuwe ontwikkeling. Gelden de uitgangspunten, waarmee de markt ooit is gestart nog steeds? En hoe kunnen we de markt aantrekkelijker maken.

A transition is taking place in the agricultural sector. There is an increasing focus on regional agriculture, regional products, buying directly from the farmer and urban agriculture. The countryside and the city have grown far apart, but in the last twenty years city life and rural life are coming closer together again. Regional products are not only offered at regional markets but also increasingly in supermarkets. Another trend is that consumers are increasingly interested in organic products. How can the Nienoord Regional Products Market respond to this new development? Are the principles with which the market was once started still valid? And how can we make the market more attractive?

Wat ga je doen?

Je gaat aan de slag  met één of meerdere van de volgende onderzoeksvragen:

 • Gelden de uitgangspunten, waarmee de markt ooit is gestart nog steeds?
 • Moet er bijvoorbeeld een vertaalslag gemaakt worden naar een biologische streekmarkt?
 • Hoe kan d.m.v. groei, herprofilering en professionalisering het bestaansrecht van de streekproductenmarkt garanderen?
 • Doorlichten van de organisatie op financieel, organisatorisch en marketing gebied.
 • Onderzoek naar communicatie naar doelgroepen
 • Welke stakeholders zijn betrokken en wat zijn hun belangen?
 • Welke best-practices zijn er?
 • Welke mogelijkheden voor financiering/subsidie zijn er?

You will work on one or more of the following research questions:

 • Do the principles, with which the market was once started, still apply?
 • Should, for example, a transition be made to an organic regional market?
 • How can growth, re-profiling and professionalisation guarantee the right of existence of the regional products market?
 • Screening the organization financially, organizationally and marketing-wise.
 • Research into communication with target groups
 • Which stakeholders are involved and what are their interests?
 • What best practices are there?
 • What possibilities for funding/subsidies are there?

Daarnaast voer je minstens twee activiteiten uit in het kader van actie-onderzoek:

 • Maken van een prototype/of uitwerken van een concept;
 • Maken van een serious game;
 • Maken van een film of animatie;
 • Maken van een website of het leveren van ideeën voor een website;
 • Uitvoeren (marketing-) campagne;
 • Doen van een interventie. Een interventie is: één of een serie geplande veranderingsactiviteiten die erop gericht zijn de effectiviteit van een organisatie te helpen vergroten;
 • Maken van een opdracht voor Challenge the Future
 • Realiseren van input voor je project. Bijvoorbeeld:
  • Subsidieaanvraag;
  • Proefinstallatie leverancier (software of apparatuur);
  • Workshop leverancier;
 • Eén of meerdere leads voor je nieuwe businessmodel realiseren
 • Een of eerdere relevante vervolgopdrachten beschrijven
 • Organiseren van een afsluitende werkconferentie met stakeholders
 • Uitnodigen van een spreker. Dit kan iemand uit het werkveld zijn, maar ook ook een onderzoeker of lector van je school. Of iemand, die je hebt geinterviewed over je onderwerp;

Zie hiervoor ook: actie-onderzoek.

Waarom willen we dit?

De GCWK werkt samen aan een sterk, duurzaam en veerkrachtig Westerkwartier. Ons doel is het versterken, verduurzamen en veerkrachtiger maken van de regio Westerkwartier. We willen onze regio klaarmaken voor de toekomst door samen een goede balans te vinden op zowel economisch, ecologisch als sociaal gebied.

De IWP Noordhorn wil mondiale problemen regionaal hanteerbaar maken. Dit onderzoek levert een bijdrage op regionaal niveau aan de volgende SDG’s van de VN:

The GCWK works together towards a strong, sustainable and resilient Westerkwartier. Our goal is to make the Westerkwartier region stronger, more sustainable and more resilient. We want to prepare our region for the future by finding together a good balance in economic, ecological and social areas.

The IWP Noordhorn wants to make global problems manageable on a regional level. This study contributes at the regional level to the following SDGs of the UN:

 

Wie zoeken we?

Wij zoeken enthousiaste, nieuwsgierige  studenten, die gewend zijn initiatief te nemen en op onderzoek uit te gaan.

Gedelegeerd opdrachtgever namens Gebiedscoöperatie Westerkwartier

GCWK: Wobbe Reindersma

Betrokken externe opdrachtgevers

De volgende externe partijen zijn betrokken bij dit onderzoek: Streekproductenmarkt Nienoord

Wat bieden we je en wie zijn wij?

We bieden je een interessante opdracht bij de IWP van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Ons bedrijf is een maatschappelijke onderneming. Wij zijn aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met ondernemers, onderwijs, inwoners en overheid in de regio ontwikkelen we nieuwe kennis en inzichten, en passen deze toe op de vraagstukken van de regio. Dit betekent concreet: samenwerken aan een economisch duurzame regio.

Vanuit onze innovatiewerkplaats werken we functieloos in een netwerk van communities. Door onze werkwijze stimuleren we je om verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied.

Welk eindproduct lever je op?

Je onderzoek resulteert in een beroepsproduct, dat direct gebruikt kan worden door de opdrachtgever om zijn of haar plannen te realiseren. Het beroepsproduct kies je in overleg met de opdrachtgever. Je levert ten minste de volgende producten:

 • Eindrapport met aanbevelingen en suggesties voor vervolgonderzoek;
 • Presentatie van je bevindingen in een werkconferentie met de betrokken stakeholders;
 • Ten minste twee van de activiteiten vanuit het actie-onderzoek.

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en haar partners.


Heb je belangstelling?
Je kunt on-line solliciteren op deze vacature. Gebruik hiervoor de knop Solliciteren onderaan de pagina. Let op: Om de knop Solliciteren te kunnen zien, moet je een account hebben en ingelogd zijn. Maak een gratis account aan.

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens vind je op gebiedscooperatie.info. Daar vind je ook meer informatie over onze projecten.

Opdracht delen:
Eindeloos.

Vacature Categories: IWP: Zuidhorn en Werkvorm: Innovation Lab Marketing. Vacature thema’s: Regionale Voedselketens.

Solliciteer op deze vacature