Login/registeer om te kunnen solliciteren voor deze vacature.
25 jan 2022

Energie/Circulaire Economie Hoe kunnen digitale handelsplatformen (B2B) voor secundaire grondstoffen (reststromen) succesvol worden ingezet op regionaal nivo

Gebiedscooperatie Westerkwartier- Geplaatst door Wobbe Reindersma  Zuidhorn, Groningen, Nederland


» Algemene gegevens opdracht:

» Deze opdracht staat open vanaf:

» Aantal betrokken studenten:

» Opdracht gegevens: Vacature Categories: IWP: Zuidhorn, Samenwerking: Action Lab Bedrijfskunde, Samenwerking: Digital Society Hub, Werkvorm: Flexibele opdrachten 2e jaars FEM (IWP Krachtig MKB) en Werkvorm: Innovation Lab FEM. Vacature thema’s: Energie/Circulaire Economie.

Opdracht omschrijving:

Hoe kunnen digitale handelsplatformen voor secundaire grondstoffen (reststromen) succesvol worden ingezet op regionaal nivo/How can digital trading platforms (B2B) for secondary raw materials (waste streams) be successfully deployed at regional level

Status opdracht

Deze opdracht staat open vanaf 01/02/2022 voor de volgende opleidingen/werkvormen: Action Lab BedrijfskundeDigital Society HubFlexibele opdrachten 2e jaars FEM (IWP Krachtig MKB)Flexibele opdrachten 2e jaars Rechten/SJD (IWP Krachtig MKB)Flexibele opdrachten 3e jaars Rechten/SJD (IWP Krachtig MKB)Innovation Lab FEM en Innovation Lab Marketing

Deze opdracht is in gang gezet. Er kan niet meer op worden gesolliciteerd.

Aanleiding

In de afgelopen jaren, zijn handelsplatformen sterk ontwikkeld qua schaalgrootte en aantal. Het bereik van deze platformen in de markt is nog in de beginfase, maar neemt toe. Ze bieden een alternatief tot de traditionele markt en hebben enorm potentie. De succesvolle ontwikkeling van handelsplatformen staat of valt met prikkels om handel in reststromen (producten en materialen) aantrekkelijk te maken. Handelsplatformen richten zich op de uitwisseling van materialen en producten tussen partijen door deze met elkaar in contact te brengen via een digitaal systeem. Stromen waarvan een aanbieder zich wil ontdoen (reststromen) en die een andere partij kan gebruiken voor verwaarding, hergebruik of recycling kunnen op deze manier worden verhandeld via het platform. Doordat deze platformen vraag en aanbod bij elkaar kunnen brengen, worden reststromen efficiënter benut en circulaire ontwikkelingen op gang gebracht.

In recent years, trading platforms have developed greatly in terms of scale and number. The reach of these platforms in the market is still in its early stages, but is increasing. They offer an alternative to the traditional market and have enormous potential. The successful development of trading platforms hinges on incentives to make trading in residual streams (products and materials) attractive. Trading platforms focus on the exchange of materials and products between parties by connecting them through a digital system. Streams that a provider wants to get rid of (residual streams) and that another party can use for upgrading, reuse or recycling can be traded via the platform in this way. Because these platforms can bring supply and demand together, residual flows are used more efficiently and circular developments are initiated.

Wat ga je doen?

Je doet onderzoek naar de succesfactoren voor digitale handelsplatformen op regionaal niveau:

 • Juiste niche

We zien het vinden van de juiste niche als de belangrijkste succesfactor voor handelsplatformen. Algemene marktplaatsen lijken nog niet te werken voor B2B platformen; de platformen die nu actief zijn, zijn gericht op een bepaalde sector of beperkte set van producten.

 • Kies het verdienmodel dat bij de sector past

Om het platform in stand te houden is een goed verdienmodel voor het platform nodig. Het meest geschikte verdienmodel hangt onder andere af van de waarde van de stroom en de frequentie van gebruik van het platform. Kies een verdienmodel dat bij jouw sector past.

 • Advies en diensten

Advies over het gebruik van secundaire materialen of kennis over de sector waar het platform actief is helpt. We zien dat wanneer B2B platformen deze informatie toevoegen, ze meer succes hebben om gebruikers te krijgen en te behouden. Bedrijven moeten hun processen aanpassen om goed gebruik te maken van een platform.

 • Betrouwbaarheid

Voor afnemers is het van belang dat informatie over reststromen klopt. Hoeveel is het, wat is de samenstelling, wat is de kwaliteit, enz. Een platform kan hierin als tussenhandelaar/intermediair een belangrijke rol pakken.

 • Discretie

Platformen dienen discreet om te gaan met bedrijfsinformatie. Informatie over vrijkomende reststromen en afname hiervan zegt veel over bedrijfsprocessen. Om succes te hebben als platform moeten gebruikers er vertrouwen in hebben dat u discreet met deze informatie omgaat.

 • Prijswerking

Via veiling of biedingen kunnen marges voor aanbieders worden gecreëerd en dus een incentive om van een platform gebruik te maken. Optimale prijswerking is afhankelijk van de niche. Prijswerking kan onder andere werken door veilingen of advies vanuit het platform.

 • Schaal

Een platform heeft meer succes als de slaagkans voor het verkopen toeneemt. Op dit moment zijn er rondom de bouwsector behoorlijk wat platformen die concurreren op aanbod en vraag. Dat verkleint het succes en leidt tot versnippering en verwarring.

Verder ga je aan de slag  met één of meerdere van de volgende onderzoeksvragen:

 • Welke stakeholders zijn betrokken en wat zijn hun belangen?
 • Welke best-practices zijn er?
 • Welke mogelijkheden voor financiering/subsidie zijn er?

You will research the success factors for digital trading platforms at the regional level:

Right niche

We see finding the right niche as the most important success factor for trading platforms. General marketplaces do not yet seem to work for B2B platforms; the platforms that are active today are focused on a particular sector or limited set of products.

Choose the revenue model that fits the sector

To sustain the platform, a good revenue model for the platform is needed. The most appropriate revenue model depends on, among other things, the value of the stream and the frequency of use of the platform. Choose a revenue model that fits your sector.

Advice and services

Advice on the use of secondary materials or knowledge about the sector in which the platform operates helps. We see that when B2B platforms add this information, they are more successful in getting and keeping users. Companies need to adapt their processes to make good use of a platform.

Reliability

For buyers, it is important that information about residual streams is accurate. How much is it, what is the composition, what is the quality, etc.? A platform can play an important role in this as an intermediary.

Discretion

Platforms should be discrete in handling company information. Information about residue streams released and purchased says a lot about business processes. To be successful as a platform, users must have confidence that you will handle this information with discretion.

Pricing

Auctions or bids can be used to create margins for suppliers and thus an incentive to use a platform. Optimal price action depends on the niche. Price action can work through auctions or advice from the platform, among other things.

Scale

A platform is more successful when the success rate for selling increases. Currently, there are quite a few platforms around the construction industry that compete on supply and demand. This reduces success and leads to fragmentation and confusion.

Furthermore, you will work on one or more of the following research questions:

 • Which stakeholders are involved and what are their interests?
 • What best practices are there?
 • What funding/subsidy opportunities are there?

Daarnaast voer je minstens twee activiteiten uit in het kader van actie-onderzoek:

 • Maken van een prototype/of uitwerken van een concept;
 • Maken van een serious game;
 • Maken van een film of animatie;
 • Maken van een website of het leveren van ideeën voor een website;
 • Uitvoeren (marketing-) campagne;
 • Doen van een interventie. Een interventie is: één of een serie geplande veranderingsactiviteiten die erop gericht zijn de effectiviteit van een organisatie te helpen vergroten;
 • Maken van een opdracht voor Challenge the Future
 • Realiseren van input voor je project. Bijvoorbeeld:
  • Subsidieaanvraag;
  • Proefinstallatie leverancier (software of apparatuur);
  • Workshop leverancier;
 • Eén of meerdere leads voor je nieuwe businessmodel realiseren
 • Een of eerdere relevante vervolgopdrachten beschrijven
 • Organiseren van een afsluitende werkconferentie met stakeholders
 • Uitnodigen van een spreker. Dit kan iemand uit het werkveld zijn, maar ook ook een onderzoeker of lector van je school. Of iemand, die je hebt geinterviewed over je onderwerp;

Zie hiervoor ook: actie-onderzoek.

Raadpleeg [verwijzing naar samenwerking] voor meer opdrachten/onderzoeksvragen.

Waarom willen we dit?

De GCWK werkt samen aan een sterk, duurzaam en veerkrachtig Westerkwartier. Ons doel is het versterken, verduurzamen en veerkrachtiger maken van de regio Westerkwartier. We willen onze regio klaarmaken voor de toekomst door samen een goede balans te vinden op zowel economisch, ecologisch als sociaal gebied.

De IWP Noordhorn wil mondiale problemen regionaal hanteerbaar maken. Dit onderzoek levert een bijdrage op regionaal niveau aan de volgende SDG’s van de VN:

The GCWK works together towards a strong, sustainable and resilient Westerkwartier. Our goal is to make the Westerkwartier region stronger, more sustainable and more resilient. We want to prepare our region for the future by finding together a good balance in economic, ecological and social areas.

The IWP Noordhorn wants to make global problems manageable on a regional level. This study contributes at the regional level to the following SDGs of the UN:

 

Wie zoeken we?

Wij zoeken enthousiaste, nieuwsgierige  studenten, die gewend zijn initiatief te nemen en op onderzoek uit te gaan.

Gedelegeerd opdrachtgever namens Gebiedscoöperatie Westerkwartier

GCWK: Wobbe Reindersma

Betrokken externe opdrachtgevers

Kennis delen en een community bouwen rond een project is een van de belangrijke taken van de GCWK. Daarom stellen we het op prijs dat je op zoek gaat naar partijen/ stakeholders, die interessant zijn voor dit onderwerp. Voor deze opdracht ga jezelf op zoek naar interessante partijen.

Wat bieden we je en wie zijn wij?

We bieden je een interessante opdracht bij de IWP van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Ons bedrijf is een maatschappelijke onderneming. Wij zijn aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met ondernemers, onderwijs, inwoners en overheid in de regio ontwikkelen we nieuwe kennis en inzichten, en passen deze toe op de vraagstukken van de regio. Dit betekent concreet: samenwerken aan een economisch duurzame regio.

Vanuit onze innovatiewerkplaats werken we functieloos in een netwerk van communities. Door onze werkwijze stimuleren we je om verder te kijken dan alleen je eigen vakgebied.

Welk eindproduct lever je op?

Je onderzoek resulteert in een beroepsproduct, dat direct gebruikt kan worden door de opdrachtgever om zijn of haar plannen te realiseren. Het beroepsproduct kies je in overleg met de opdrachtgever. Je levert ten minste de volgende producten:

 • Eindrapport met aanbevelingen en suggesties voor vervolgonderzoek;
 • Presentatie van je bevindingen in een werkconferentie met de betrokken stakeholders;
 • Ten minste twee van de activiteiten vanuit het actie-onderzoek.

Voor wie doe je dit?

Je werkt in opdracht van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en haar partners.


Heb je belangstelling?
Je kunt on-line solliciteren op deze vacature. Gebruik hiervoor de knop Solliciteren onderaan de pagina. Let op: Om de knop Solliciteren te kunnen zien, moet je een account hebben en ingelogd zijn. Maak een gratis account aan.

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op, of kom bij ons langs. Onze contactgegevens vind je op gebiedscooperatie.info. Daar vind je ook meer informatie over onze projecten.

Opdracht delen:
Eindeloos.

Vacature Categories: IWP: Zuidhorn, Samenwerking: Action Lab Bedrijfskunde, Samenwerking: Digital Society Hub, Werkvorm: Flexibele opdrachten 2e jaars FEM (IWP Krachtig MKB) en Werkvorm: Innovation Lab FEM. Vacature thema’s: Energie/Circulaire Economie.

Solliciteer op deze vacature